O projekcie

Projekt „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, Poddziałanie VIII.2.1.Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

Okres realizacji projektu: grudzień 2016 – czerwiec  2018

Wsparcie w ramach projektu będzie się składało z elementów zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, tj.:

identyfikacja  potrzeb uczestnika projektu – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 6 h/osobę  celem zdiagnozowania jego potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania. Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu

szkolenia zawodowe - kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie kończący się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Uczestnikom zapewniamy:

 • Catering podczas szkoleń
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe
 • Uznany certyfikat

 - 4 miesięczny staż zawodowy – Celem stażu zawodowego jest zdobycia doświadczenia zawodowego. Aktywizacja w formie staży będzie uwzględniała obecne i przewidywane zapotrzebowanie w powiązaniu ze szkoleniami i potrzebami rynku pracy. Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów badań lekarskich
 • Ubezpieczenie NNW
 • Stypendium stażowe

pośrednictwo pracy w wymiarze8 h/osobę– kompleksowe i indywidualne działania w zakresie znalezienia zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wpieranej osoby. Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę doradców,wykładowców i trenerów;
 • dogodne terminy poszczególnych form wsparcia;
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych i stażowych;
 • szansę na trwałe zatrudnienie;

CEL projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 os (48K,32M) po 29 r.ż. pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (os po 50 r.ż., os długotrwale bezrobotnych, kobiet, os z niepełnosprawnościami, os o niskich kwalifikacjach), zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów KC.

100% uczestników projektu to osoby zamieszkujące obszary wiejskie zgodnie z DEGURB 3.

 

PLANOWANE EFEKTY

Nabycie kwalifikacji  prze min. 60% grupy docelowej

 1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-min.37 UP
 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu -min.50 UP

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

 • min. 45% osób w wieku 50 lat i więcej
 • min. 45% kobiet
 • min. 45% osób z niepełnosprawnościami
 • min. 45% osób długotrwale bezrobotnych
 • min. 45% osób o niskich kwalifikacjach

 Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 133 068,80 zł  

 Całkowita wartość projektu: 1 192 704,00 zł