Dla kogo

W projekcie wziąć udział mogą osoby, powyżej 29 r.ż. (tj. od dnia 30 urodzin), pozostających bez pracy (bezrobotni, poszukujący pracy i bierni zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

  • osoby po 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • soby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

które uczą się lub zamieszkują na terenie OBSZARÓW WIEJSKICH woj. łódzkiego (w roz.przepisów KC).

Osoby bezrobotne – to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.

Za osobę bezrobotną uznawana będzie zarówno osoba, która:

  • jest zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy,
  • jest osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia (definicja zgodna z BAEL).

 

Osoby bierne zawodowo – Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie jest uznawany za bierną zawodowo.

 

Przewidziano 80 miejsc dla uczestników.